Om SISVI

Regasco 2010

SISVI (Sustainable Innovation and Shared Value Creation in Norwegian Industry) er et fireårig kompetanseprosjekt i krysningsfeltet mellom næringsliv og forskning. Det overordnede målet med prosjektet er økt konkurransekraft for norsk industri basert på delt verdiskapning og bærekraft, der både strategiske, økonomiske og samfunnsmessige behov møtes.

Prosjektet skal utvikle kompetanse for norsk industri innen de fire områdene:

• Internasjonalisering
• Innovasjon
• Interaksjon i nettverk
• Implementering i bedrifters strategier

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid mellom NTNU, SINTEF Raufoss Manufacturing AS og industriaktører, samt i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer. Prosjektet startet opp i mai 2014, og varer til mai 2018.

Bedrifter er Plasto AS, Hexagon Ragasco AS, Raufoss Water & Gas AS, Norsk Strålforbund, Molde Kunnskapspark AS, Forsvarsbygg og MRB AS.

SISVI-prosjektet er et kompetanseprosjekt finansiert 20 % av deltakende bedrifter og 80 % gjennom midler fra Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsarena (BIA). Et BIA-finansiert prosjekt skal skape høy verdiskapning for deltagende bedrifter og samfunnet, og baserer seg på innovasjon i krysningen næringsliv og forskning.

Prosjektansvarlig er NTNU, institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Prosjektleder er Annik Magerholm Fet.

Å utvikle kunnskap som styrker langsiktig konkurranseevne for norsk næringsliv, og bidrar til det vi kan kalle “bærekraftig/grønnere” innovasjon og økt konkurransekraft.

Dette innebærer verdiskaping der både strategiske, økonomiske og samfunnsmessige behov møtes i det som betegnes delt verdiskapning. Prosjektet imøtekommer derfor økende internasjonalt press og forventninger til næringslivet på dette feltet.

Nøkkelord er:

  • internasjonalisering,
  • innovasjon,
  • interaksjon i nettverk samt
  • implementering i bedrifters strategier.

Spesifikke mål for bedriftene:

Integrere kunnskap på tvers av tradisjonell tenkning rundt internasjonalisering, innovasjon og verdikjedeledelse og gjøre denne tilgjengelig gjennom

  • Guidelines og beslutningsstøtteverktøy for å bidra til implementering av bærekraftstrategier i bedriftene
  • Forretningsmodeller (Corporate governance models) med fokus på bærekraft, ansvarlighet og delt verdiskaping  / sustainability, accountability and shared value creation

Prosjektmodell:

sisvi model

WP1: 

Internasjonalisering; her vil en blant annet se på oppstrøm og nedstrøm utfordringer i internasjonale verdikjeder. Begrepet “Shared Value” som kombinerer sosiale og økonomiske verdier for økt konkurransekraft, vil være sentralt i hele prosjektet.

WP2:
Innovasjon; blant annet analyse av hvordan organisasjoner jobber med sine ressurser, prosesser, resultater, verdier, atferd, og klima – alt med fokus på innovasjon.

WP3:
Interaksjoner i nettverk; blant annet kartlegge relasjoner, kjeder og nettverk, samt undersøke strukturer, prosesser, rutiner, kulturer, og utvikle kompetanse for å få til felles bærekraftig verdiskaping

WP4:
Integrere kunnskap fra WP1-3, utvikle beslutningsstøtteverktøy for praktisk implementering av bærekrafts-strategier på selskapsnivå, miljøvennlig produktutvikling/-tilpasning sett i et livsløpsperspektiv og guidelines for multi-kriterie valg og dokumentasjon der bærekraftsprinsipper (miljø, økonomi og sosiale aspekter) ivaretas.

WP-ledere:

WP1: Professor Arild Aspelund, International Marketing and Internationalisation.

WP2: Professor Alf Steinar Sætre, Entrepreneurship and Innovation.

WP3: Professor Luitzen de Boer, Logistics and Purchasing Management and Organisational Development

WP4: Professor Annik Magerholm Fet, Sustainability and CSR.

Prosjektpartnere: 

SINTEF Raufoss Manufacturing AS 

Kjernebedrifter:

Nettverksbedrifter:

Logos2017b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s